lovec.bg - Начало
logo safari-logo
НОВИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ

Какво ни чака?

Новини
time 14:32
НОВИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ
11 Apr

Европейският съюз налага нови правила и закони за огнестрелните оръжия. Как това ще засегне българските ловци, спортни стрелци и колекционери?

  Ето някои текстове, които си заслужава да бъдат обсъдени.

 

 

  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаванетона оръжие:

 

  т 22.

  Огнестрелните оръжия, предназначени за военна употреба, като например „AK-47” и „M16”, коитоса оборудвани да работят въз основа населективна стрелба и при които може ръчно да сепреминава от автоматичен на полуавтоматиченрежим на стрелба и обратно, следва да секласифицират в категория „A” огнестрелниоръжия и поради това да бъдат забранени загражданска употреба. Ако бъдат видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, те следвада се класифицират в категория „A”, точка 6.

 

  т 23.

  Някои полуавтоматични огнестрелни оръжия могат лесно да бъдат видоизменяни в автоматични огнестрелни оръжия и така да представляват заплаха за сигурността. Дори и да не е налице такова видоизменяне, някои полуавтоматични огнестрелни оръжия биха могли да бъдат много опасни, когато капацитетът по отношение на броя на патроните, които съдържат, е голям. Поради това полуавтоматичните огнестрелни оръжия с несменяем пълнител, позволяващ изстрелването на голям брой патрони, както и полуавтоматичните огнестрелни оръжия със сменяем пълнител с голям капацитет, следва да бъдат забранени за гражданска употреба. Самата възможност за поставяне на пълнител с капацитет над 10 патрона при дългоцевните огнестрелни оръжия и над 20 патрона при късоцевните огнестрелни оръжия не е определяща за класификацията на огнестрелното оръжие в определена категория. 

 

  Прил. 19

  8. Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия (тоест огнестрелни оръжия, които първоначално са били предназначени за стрелба от рамо), чиято дължина може да бъде сведена под 60 cm без загуба на функционалност чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти. 

кат. В 1. Дългоцевните многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 сантиметра 

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година

За Европейския парламент

Председател: A. TAJANI 

За Съвета

Председател: C. ABELA 

 

  „Оръжието се пренася в заключен транспортен куфар със заключващо устройство на спусъка”

 

  Предвидени в българското законодателство санкции при неспазване на измененията в закона:

§. 27. Създава се нов чл. 190а:

Чл. 190а: (1) Който не изпълни изискванията на чл. 95, ал. 1 - 3 за употреба и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели се наказва с глоба от 500 до 1500 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 4000 лв. и/или имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

 

Коментари:

  Как тези предвидени промени в закона за огнестрелните оръжия ще рефлектират върху най-голямата група, която притежава дългоцевни оръжия - ловците?

  Известен факт е, че едно от най-достъпните като цена полуавтоматични нарезни оръжия са ловните карабини,базирани на автомат „Калашников”. Ако се допусне въвеждането на така предложения закон, дори притежанието на пълнител с капацитет над 10 патрона ще бъде незаконно.

  Голяма част от спортуващите с ловните си оръжия вече няма да могат да го правят, ако не са членове на лицензирана спортна федерация. Това означава, че ако един спортист желае да се самоподготвя било за собствено удволевтворение или за участие в състезание, той няма да може да го прави на равнопоставени начала с останалите състезатели, които са членове на лицензирана спортна федерация, защото няма да може да ползва пълнители с капацитет над 10 патрона.

  Друг елемент е забраната за лов с гладкоцевни оръжия с цев, по-къса от 60 сантиметра. Известен факт е, че за някои видове лов и дивеч късата цев е огромно предимство. При определени модели гладкоцевните ловни пушки произвеждат компактни цеви от 45 до 50 см, специално разработени и оптимизирани за стелба с гладкоцевен куршум. Част от българските ловци притежават подобни оръжия. Често срещано решение при повреждане или раздуване на цевите в края до дулния срез е скъсяването им до мястото на повредата. Такова оръжие е напълно функционално и пригодно за лов. Според промяната в закона и тези оръжия не отговарят на изискванията.

  Нека споменем, че голяма част от предвидените промени са препоръчителни от ЕС и могат да бъдат отхвърлени от местното законодателство.

  Определянето  на законните притежатели на огнестрелниоръжия в България като потенцилна заплаха за сигурността на Европа е обидно и недопустимо отношение. Една от най-добре структурираните и функциониращи системи за контрол и преценка на потенциалните кандидати за притежание на огнестрелно оръжие в Европа е българската. Ние, българските ловци, спортисти и колекционери, считаме, че предвидените промени са ненужни и ни ощетяват. Терористите не използват законно придобити оръжия и не се съобразяват с рестрикциите, наложени от институциите. Тях не ги интересува кои оръжия са забранени и какъв да е капацитетът на пълнителите, които използват. Самите им действия целятотнемане на човешки живот, което така или иначе е акт, който е незаконен. Наложените промени не само няма да могат ефективно да противодействат на терористичните заплахи, но и ще намалят възможностите за спорт и самозащита на населението.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Във връзка с предстоящите помени в закона за оръжията е добре да се помисли за някои допълнения в закона, които да изравнят някои европейски стандарти и да улеснят лицата, желаещи да се сдобият със законно оръжие или вече притежаващи такова:

1. Ловно оръжие, собственост на член от семейството, да може да бъде ползвано и от други членове на семейството, стига да са легитимни ловци, като същите отговарят лично за действията си.

2. Да се регламентира придобиването и употребата на супресиращи /подтискащи/ звука дулни накрайници. Мотиви: предпазват от увреждане на слуха, подобряват групираността на стрелбата, намаляват отката, не обезпокояват животните и хората в района.

3. Да се премехне субективният елемент, свързан с преценката на длъжностното лице при издаване на разрешителни за закупуване и носене на оръжие от КОС. При положение, че дадено лице отговаря на условията и е изпълнило всички необходими изисквания, свързани с изготвяне на документи, завършване на съответните квалификационни курсове за боравене с оръжие и е психически пригодно, е неуместно да подлежи на допълнителна субективна преценка, защото това нарушава гражданските му права. Подобна преценка на длъжностно лице води и до корупционни практики, от които нашето общество е нужно да се отърве.

4. Да се премахне субективният елемент длъжностното лице да ограничава броя и вида на закупените оръжия, при положение, че има действащ закон, който надлежно е дефинирал тази точка! Това също е предпоставка за корупционни практики.

5. Премахване на необходимостта всеки път при презаверка на разрешителните да се вадят наново всички документи, изисквани при първоначално получаване на разрешението за закупуване и носене на оръжие. Достатъчно е да се подпише декларация, че обстоятелствата при лицето не са променени. По електронен път всеки служител може да провери дали това е вярно или не. /И бездруго при съмнение практиката е да се изиска справка./

6. Да се премахне изискването за двойно обезпечаване за пренасяне на оръжието чрез заключване на спусъка и заключване на куфар при спортните оръжия. Логиката е, че ако някой злонамерено реши да използва собственото си оръжие, той разполага с ключ. Ако оръжието бъде откраднато или случайно попадне в недобросъвестен индивид, той няма да се поколебае да премахне ключалките с умение или по по груб начин.

Всички ние сме заинтересовани от приемането на един работещ и адекватен закон!

Галерия снимки
Коментари


брой
224
Новият брой на списанието
book
Най-четени
Най-гледани