lovec.bg - Начало
logo safari-logo
Предизборна платформа на кандидата за председател на УС на НЛРС-СЛРБ - инж. Григор Гогов и неговия екип

Новини
time 11:42
Предизборна платформа на кандидата за председател на УС на НЛРС-СЛРБ - инж. Григор Гогов и неговия екип
13 Jun

Ние, Григор Гогов и неговия екип, обявяваме нашето намерение да се кандидатираме за ръководни органи на НЛРС-СЛРБ на предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на организацията на 23 и 24 юни 2017 година със следните цели и задачи:

І. Да издигнем авторитета на съюза и мястото му в институциите на Република България до нивото, което приляга на една 130 годишна организация с повече от 120 000 члена, а именно – основна движеща сила по всички въпроси свързани с лова и опазването на дивеча и институция, с която всички правителства и органи в държавата да се съобразяват.
ІІ. Да водим неотменна борба срещу всички псевдоекологични организации и инициативи за защита на изконното право на лов на членовете на нашата организация.
ІІІ. Да се борим и да съдействаме за просперитета и организационното развитие на НЛРС-СЛРБ, както и на всички сдружения, които членуват в него.

Във връзка с множеството въпроси, които вълнуват организираните ловци в България, ще се опитаме да отговорим на въпросите, които набират скорост в медийното и интернет пространството, като по този начин с риск да съберем и негативи или да позволим на конкурентите да плагиатстват от нашата платформа, ще дадем отговор и на въпроса за начина и средствата, с които мислим да постигнем нашите цели.

1. Въпрос: Как вижда промяната в работата на централното ръководство на НЛРС-СЛРБ със сдруженията?

Отговор: Належаща е тотална промяна в работата на съюза спрямо сдруженията.
Целта на екипа на инж. Григор Гогов е да превърне НЛРС-СЛРБ в стожер и подкрепа на ловците в стремежа им да защитават изконното си право на лов, в стремежа им да се развиват и обогатяват материалната си база, в стремежа им да организират все повече и по-качествени мероприятия за сплотяване на ловците и осмисляне на тяхното свободно време.
За целта организацията трябва да се върне на своето място като най-влиятелна неправителствена организация в България, с която да се съобразяват всички институции и всички правителства.
НЛРС-СЛРБ трябва да подпомага сдруженията както материално, така и методически, административно и юридически в стремежа им да се развиват и да обогатяват своята материална база.
НЛРС-СЛРБ трябва да подпомага сдруженията да печелят и реализират проекти по европейски програми, насочени към устойчивото развитие на дивечовите запаси и опазване на неловните защитени видове.
НЛРС-СЛРБ, най-старата и голяма природозащитна организация в България, трябва да инициира общ фронт с други стопански и нестопански български и европейски организации за взаимна подкрепа и борба срещу псевдоеколозите, узурпирали идеята за съхранението на дивата природа.
Създаване на пряка връзка между управителния съвет и сдруженията.
На територията на всяка област или регионална дирекция по горите да се създадат регионални звена (съвети) от всички местни сдружения, за които да отговаря един член в управителния съвет на съюза. В тези звена периодично да се организират обучения, дискусии, обсъждания и др. Така самите организации ще участват в сформирането на идеите, целите, задачите и дейността на съюза.

2. Въпрос: Ще направи ли промени в структурата и бройката на щатните служители на централно ниво?

Отговор: Промени в структурата и бройката на щатния състав трябва да се правят, но това не трябва да е самоцел, а трябва да се направи сериозен анализ за нуждите от някои структури и необходмостта от други и да се оптимизира щата по начин, максимално обслужваш целите и задачите на организацията и своите членове.

3. Въпрос: Как вижда връщане правото на Сдруженията да закупуват дивеч за разселване от ферми, които те решат и в тази връзка как вижда спиране на финансирането, под формата на национална програма, с пари на Сдруженията на фирма „Сокол“ и извеждането и на свободния пазар?

Отговор: Въпросът за икономически най-изгодния избор на сдруженията при разселването е актуален, но трябва да се разглежда в глобален аспект. Те и сега сдруженията имат право на свободен избор. Закупуването на дивеч за разселване не е обвързано със задължение за закупуването му от определена ферма. При участие в националната програма на НЛРС-СЛРБ е право на органа, разпределящ парите, да въведе ограничения с оглед чистотата на линиите, конкурентната среда и други фактори. Националната програма за разселване на дивеча е най-доброто решение за подпомагане на нормалните запаси от някои видове дивеч, но тази програма се нуждае от актуализация с цел по-справедливо изразходване на акумулираните средства.
Да се направи подробен икономически анализ на приходите и разходите на фирма „СОКОЛ-БЛРС” и на двете ловни стопанства на съюза с цел засилване на контрола и постигане на конкурентни себестойност, цени и качество на произвеждания дивеч и предлаганите услуги.

4. Въпрос: Как вижда работата с младото поколение за развитие на ловната спортна стрелба – изработване на национална стратегия, инвестиране в съоръжения, инструктори, треньори, турнири и материална база на централно ниво?

Отговор: Младото поколение е бъдещето на нашата организация. В работата си с младите НЛРС-СЛРБ и сдруженията по места са безкрайно изостанали. Нишата се заема от псевдоеколозите, които промиват главите на младите и вече приказката за добрия ловец, който спасява Червената шапчица от лошия вълк се заменя при най-малките от някаква измислена приказка за лошия ловец, който видиш ли застрелва горкото патенце, прелетяло хиляди мили.
На това трябва да се сложи край. Трябва специална програма за работа с децата, на които да се разкаже за усилията на ловните организации за опазване на дивеча и рибата и тяхното увеличаване чрез разселване, подхранване и т.н. Трябва децата да се учат от малки на оцеляване и ориентиране в гората, боравене с оръжие и др. В условията на все по-нарастващи заплахи в глобалния свят това е вече неотложна задача.
В това направление сдруженията в Пазарджик и Бургас вече дадоха добър пример.
Да се подобри взаимодействието с федерациите по ловна стрелба, кинология и риболовни спортове.

5. Въпрос: Да посочи начин за прокарване на предложенията за промени в ЗЛОД и ППЗЛОД, в Парламента, направени от Сдруженията – има ли лоби в Парламента, ако няма как ще работи за създаване на такова?

Отговор: Промените в ЗЛОД или примането на нов закон за лова е приоритет на екипа на инж. Григор Гогов за четиригодишния мандат, но това би било възможно едва когато се приеме стратегия за развитие на ловното стопанство в Р. България и то за един по дълъг период. За целта ще се използват всички възможности за лобиране в парламента на екипа му, в който има влиятелни личности и хора, чиято дума се чува на всички политически нива, както и авторитета на самия Григор Гогов, признат професионалист от всички партии и правителства в България, както и огромните му международни контакти в сферата на ловните организации.
Тук е мястото, където трябва да се отбележи, че в следствие на климатичните промени е необходима и промяна в сроковете за ловуване на някои видове дивеч или тези срокове да се върнат отново в ППЗЛОД. Тогава национална комисия на база климатичните особености ще може да определя ежегодно сроковете за ловуване на някои видове дивеч.
Постигане и поддържане на пряка комуникация на председателя на съюза на всички държавни нива - с министър-председателя, министъра на земеделието, горите и храните, министъра на околната среда и водите, изпълнителните директори на агенциите по горите, по рибарството и аквакултурите и др.
Организирана работа на управителния съвет с ръководствата на парламентарно представените партии, парламентарните групи и ресорните парламентарни комисии
Организирана и индивидуална работа с народните представители (и тези, които са ловци, и тези, които не са). Иницииране на учредяване на Клуб на ловеца в Народното събрание.
Организиране на регионални срещи и дискусии във всяка област с местните сдружения и народните представители от региона.

6. Въпрос: Как ще работи по въпроса за забрана на груповия лов на дива свиня в заградени площи?

Отговор: Проблемът на ловните сдружения не е груповия лов на дива свиня в заградени площи, а излавянето с капани на жив дивеч от ловно-стопанските райони на сдруженията и вкарването им в заградените площи. В цяла Европа се практикува лов на дива свиня в заградени площи, но там се създават майчини огради, които произвеждат стотици и хиляди животни годишно и отстрелването им не е проблем за никой. Целта на екипа на инж. Григор Гогов ще бъде тоталното ограничаване на възможностите на улов на жив дивеч извън оградените площи, максимално увеличаване на санкциите за това, включително и прекратяване на концесионните договори или договорите за друг начин на ползване на дивеча при констатирано нарушение свързано с улов на жив дивеч.
Също така следва да се предприеме ограничение на сроковете за ловуване в заградени площи и позволяването на такова само и единствено при наличие на майчина ограда за производство на дивеч в самите заградени площи.

7. Въпрос: Какво мисли за прехвърлянето на охраната на дивеча в задълженията на Сдруженията?

Отговор: Охраната на дивеча сама по себе си е един от най-важните въпроси, свързани с лова като спорт и стопанисването на дивеча. Тоталното абдикиране на държавата от охраната на дивеча нанася непоправими щети на популациите на дивеча в много райони. От друга страна не може да абдикира от охраната и стопанисващия дивеча. Както ние не можем да оставим охраната на къщите и имотите ни изцяло на правоохранителните органи, така като стопанисващи дивеча, ловните сдружения следва да се грижат за неговата охрана. Тук въпросът е да се оптимизират финансовите възможности на сдруженията да организират охраната на дивеча, да се засили ролята на националната организация и в промените в закона за лова да се намери и точното място на държавата в тази дейност, като не се забравя, че в крайна сметка дивечът е изцяло държавна собственост.
Преотстъпване на сдруженията на средствата, които се превеждат на държавата (30% от 50 лв. на ловец- 15 лв.) от средствата по чл.37а от ЗЛОД в сдруженията.

8. Въпрос: Как ще работи за медийното отразяване работата на НЛРС-СЛРБ и на Сдруженията негови членове, в националните медии и социалните мрежи?

Отговор: Ловно-рибарските сдружения в България извършват огромна по обем работа по подхранване, опазване и увеличаване на дивечовите популации, осъществяват дейности по възпитаване на младото поколение в природолюбителски дух, допринасят за развитието и сигурността на обществото в България като цяло. Това за съжаление се разбира само от нас, самите ловци или остава на страниците на ловната преса, която е с ограничен тираж и авторитет. Екипът на инж. Григор Гогов си поставя за цел да издигне авторитета на организацията, чрез системно прокламиране на нейните дейности и ползите от тях за обществото в националните и международни средства за масова информация, постигайки по този начин една от най-важните си цели .
Изработване на комуникационна стратегия с цел да не остане нито едно важно събитие, нито една идея, нито едно действие на съюза и на сдруженията, членуващи в него, без да е отразено във всички видове медии на национално или местно ниво. За целта да се сключи договор с доказана в това отношение pr-агенция.

9. Въпрос: Вижда ли начин за обединение с алтернативния съюз – БЛРС?

Отговор: Обединението с алтернативния съюз в условията на европейска демокрация трудно може да стане по командно-административен път. Инж. Григор Гогов е човек, който със своя дипломатичен нюх и вродените си медиаторски таланти би могъл да убеди ловците от тези организации, че НЛРС-СЛРБ е нова по дух организация, за която всички ловци и сдружения са свидни и на принципа на убеждението и взаимния интерес да работи за обединението на всички ловци в една единнна и силна ловна организация в името на най-важния ни интерес – защитата на правото на лов на всеки ловец.
Това не изключва възможността да убедим държавата, че за нея е по-лесно и полезно да има за партньор един единствен добре структуриран и организиран обединен ловен съюз и да го въведе отново със закон. Има решение на конституционния съд, че това не е противоконституционно (такъв например е лекарският съюз).

10. Въпрос: Как провежда предизборната си кампания, от кой се финансира?

Отговор: Инж. Григор Гогов умишлено се включи в надпреварата възможно най-късно. Екипът му изчакваше до края, ако някой от досега лансираните кандидати излезе с програма, която да съвпада с целите и задачите поставени от тях или декларира чистотата на целите си, да подкрепи съответния кандидат, защото като изпълнителен директор на ИАГ, инж. Григор Гогов не се бори за власт или кариерно израстване,. Имайки в момента най-високия пост в управлението на горите и лова в България, Григор Гогов приема избора за председател на НЛРС-СЛРБ като мисия и кауза в името на българските ловци и защитата на правото им на лов.
За това и кампанията на инж. Григор Гогов не използва парите на сдруженията и служебни командировки от съюза, както някои от кандидатите, нито тайни финансови потоци, а използва метода на открития диалог и убеждението. Доколкото за това се изискват някакви незначителни финансови средства, те се поемат от екипа, с който работи и възнамерява да управлява организацията.

Инж. Григор Гогов и екип

Галерия снимки
Коментари


брой
244
Новият брой на списанието
book
Най-четени
Най-гледани